loadding

CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOAN THỰC PHẨM

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐƯỢC CHI CỤC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH BÌNH PHƯỚC CẤP NGÀY 23/01/2014

 

 

Certificate of Food safety conditions